menu Home JGZAPP AANMELDEN PRIVACY INFORMATIE
Banner
Banner

Regel het zelf met de JgzApp


 • Wil je een afspraak maken? Kies je locatie of medewerker.

 • Komt een afspraak je niet uit? Wijzig direct.

 • Wil je een specifiek onderwerp bespreken? Geef dit van te voren aan.

 • Volg wie en wanneer toegang heeft gehad tot het dossier van jouw kind.

 • Bekijk en download de groeidiagrammen van je kind.

 • Lees informatie over opgroeien, ontwikkeling, opvoeden en ouderschap.

Ontdek het op Google Play

Ontdek het op Google Play

Over de JgzApp


De JgzApp wordt door de JGZ-organisatie aangeboden aan ouders en verzorgers van jonge kinderen en is gekoppeld aan het digitaal dossier. De ouder heeft met de JgzApp op een eenvoudige wijze de mogelijk­heid om informatie toe te voegen aan het digitale dossier. De informatie die wordt getoond is zichtbaar zoals die op dat moment in het dossier staat.

Met de JgzApp is de ouder aan zet. Het uitgangspunt bij het maken van de JgzApp is om ouders en verzorgers meer mogelijkheden te geven voor een eigen inbreng en een eenvoudige toegang tot de dienst­verlening van de JGZ-organisatie. De JgzApp bestaat uit drie onderdelen waarvan de inhoud door de JGZ-organisatie wordt bepaald. JGZ Kennemerland is de eerste organisatie die de JgzApp aanbiedt.

Afspraken

Afspraken

 • Ouders en verzorgers hebben de mogelijkheid om een afspraak in te zien, te wijzigen of een nieuwe afspraak te maken.

 • Hij of zij bepaalt de gewenste locatie en de mede­werker voor de afspraak.

 • De ouder/verzorger selecteert onderwerpen die hij/zij tijdens de afspraak wil bespreken.

 • De geselecteerde onderwerpen activeren inhoudelijke modulen van het dossier zodat de medewerker kan registreren wat besproken is.

Dossier

 • Toegang dossier - uitleg over hoe de toegang tot het dossier door de JGZ-organisatie is geregeld en inzicht in welke medewerkers toegang hebben en zichtbaar is wie in het dossier van jouw kind mag kijken en waarom.

 • Groei - bekijk de groeigegevens uit het digitaal dossier van het kind en vraag direct groeidiagrammen bij TNO op.

 • Vaccinaties - een overzicht van geregistreerde vaccinaties.

 • Documenten - Als een organisatie documenten aan het dossier toevoegt en met je deelt, zijn die hier eenvoudig te downloaden.

Toegang
Toegang
Toegang
Informatie

Informatie

 • De informatie is geselecteerd door de organisatie en bevat allerlei onderwerpen die te maken hebben met opvoeden, ontwikkeling, gezondheid en ouderschap.

 • Ook alle informatie van Opvoedinformatie Nederland wordt getoond.

 • Zoekfunctionalitieit

 • Naast het lezen van artikelen en tips of bekijken van filmpjes is het mogelijk om de onderwerpen te be­spreken met een JGZ-medewerker via de telefoon, een chat, een inloop­spreek­uur of door een afspraak te maken.

Berichten

Hier kunnen vragenlijsten worden getoond welke direct in te vullen zijn en daarmee toegevoegd worden aan het dossier.

Inbox

Aanmelden


De JgzApp is gekoppeld aan het digitale dossier van het kind. Belangrijk is dat dit op een veilige en zorgvuldige manier gebeurt. Het aanmeldproces bestaat om die reden uit een aantal stappen waarbij de ouder of verzorger zich eerst persoonlijk meldt bij de JGZ-organisatie. Om te kunnen starten is er een aanmeldcode nodig die wordt gestuurd door de organisatie. Tijdens de eerste keer aanmelden ontvangt de ouder of verzorger een verificatie code die ingevoerd moet worden. Er wordt bij het aanmelden gebruik gemaakt van twee­staps­verificatie.


Lees voor meer informatie ook de veelgestelde vragen.

Gebruiksvoorwaarden

11 oktober 2019

De JgzApp is een product van Allegro Sultum B.V. en bedoeld voor ouders en verzorgers van kinderen die in zorg zijn bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). In deze gebruiksvoorwaarden worden je rechten en verplichtingen beschreven die gelden bij het gebruik van de JgzApp. Allegro Sultum adviseert je om deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen. Bij vragen over deze gebruiksovereenkomst kan je met ons contact opnemen via info@allegro-sultum.nl.

Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op al je gebruik van de JgzApp. Door de JgzApp te gebruiken (waaronder ook verstaan wordt het downloaden en installeren), ga je akkoord met de toepasbaarheid van deze voorwaarden.

Allegro Sultum kan deze gebruiksvoorwaarden wijzigen of aanvullen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden kun je altijd in de JgzApp vinden. Je krijgt ook een melding in de JgzApp als je deze opent en de gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd. We vragen je dan om akkoord te gaan met deze nieuwe voorwaarden. Als je niet instemt met de gewijzigde of aangevulde voorwaarden, dan kan je geen gebruik meer maken van de JgzApp. Bij continuering van het gebruik van de JgzApp aanvaard je de gewijzigde voorwaarden.

Beschikbaarheid JgzApp

Indien je volledig aan alle verplichtingen op grond van deze gebruiksvoorwaarden hebt voldaan, verleent Allegro Sultum je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op het gebruik van de JgzApp.

Allegro Sultum spant zich in om de JgzApp zo veel mogelijk toegankelijk te houden. Allegro Sultum is, zonder op enigerlei wijze jegens jou aansprakelijk te worden, te allen tijde gerechtigd om procedurele en technische aanpassingen en/of verbeteringen in de JgzApp aan te brengen. Hieronder valt ook de JgzApp of de koppeling met het dossier tijdelijk buiten gebruik te stellen of te beperken bijvoorbeeld ten behoeve van preventief, correctief of adaptief onderhoud.

Je gaat ermee akkoord dat de JgzApp slechts de functionaliteiten bevat die op het moment van gebruik beschikbaar zijn (“as is”). Je gebruikt de JgzApp te allen tijde op eigen risico en verantwoordelijkheid.

Je toegang tot de JgzApp kan ongedaan worden gemaakt indien je niet (meer) volledig voldoet aan de verplichtingen op grond van deze gebruiksvoorwaarden, bij oneigenlijk gebruik, schade of een ander gevaar voor het functioneren van de JgzApp.

De JgzApp wordt beschikbaar gesteld via een app store. Bij het installeren van de app vanuit de store ga je akkoord met de (aanvullende) voorwaarden die vanuit deze store worden gesteld.

Koppeling met het dossier

De JgzApp is ontworpen om te worden aangesloten op een digitaal dossier. De JgzApp is pas volledig te gebruiken als deze is aangesloten op het dossier van je kind bij de desbetreffende JGZ-organisatie.

De JGZ-organisatie is verantwoordelijk voor de koppeling van de JgzApp met het dossier en verstrekt de accountinformatie aan jou waarmee je de koppeling tot stand kan brengen via een aanmeldproces. De JGZ-organisatie kan de koppeling met het dossier ook weer ongedaan maken. In dat geval vervalt automatisch het door Allegro Sultum verleende recht op gebruik van de JgzApp.

Gebruik

Je mag de JgzApp uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die zijn vastgelegd in deze gebruiksvoorwaarden. Via de JgzApp maak je een verbinding met het dossier van je kind bij de JGZ-organisatie waar je kind in zorg is. Deze JGZ-organisatie kan aanvullende gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van de JgzApp vastleggen. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van de JGZ-organisatie waarbij je je aanmeldt. Door de JgzApp aan te melden bij de JGZ-organisatie ga je ook met deze aanvullende voorwaarden akkoord.

De JGZ-organisatie waarbij je je aangemeld hebt is verantwoordelijk voor alle inhoudelijke informatie, zoals berichten, adviezen, vragenlijsten en afbeeldingen die via de JgzApp beschikbaar worden gesteld.

Privacy

Het is belangrijk om secuur om te gaan met persoonlijke gegevens. De JgzApp wordt tijdens het aanmeldproces verbonden met het digitaal dossier van je kind en de JgzApp is zo ontworpen dat inhoudelijke informatie tijdens het gebruik van de JgzApp versleuteld wordt opgehaald uit het dossier.

Deze inhoudelijke informatie wordt niet opgeslagen in de JgzApp op je telefoon. In de JgzApp worden alleen gebruikersinstellingen en instellingen om contact te maken met het gekoppelde dossier opgeslagen. Daarnaast worden verkeersgegevens die van belang zijn om de juiste werking van de JgzApp te monitoren opgeslagen. Over het omgaan met deze gegevens zijn afspraken gemaakt met de JGZ-organisatie.

Tijdens het eerste gebruik van de JgzApp kan bij sommige onderdelen gevraagd worden om toestemming te geven. Het gaat onder andere om:

 • Toestemming om de lokale opslag van de telefoon te gebruiken: hier wordt de registratiecode van het toestel opgeslagen dat gebruikt wordt tijdens het aanmelden.
 • Toestemming om de JGZ-organisatie toe te voegen aan de contacten: na het geven van een akkoord is het eenvoudig mogelijk om een chat gesprek te starten met een JGZ-medewerker.

Een meer uitgebreide beschrijving over privacy is te vinden op de JgzApp-pagina van de website van de JGZ-organisatie waarbij de JgzApp is aangemeld.

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg die Allegro Sultum heeft besteed aan de samenstelling en werking van de JgzApp, kunnen onvolkomenheden ontstaan. Allegro Sultum sluit, voor zover wettelijk toegestaan alle aansprakelijkheid uit voor alle schade die je lijdt door het gebruik van de JgzApp, de correctheid en volledigheid van de informatie uit de JgzApp, het niet beschikbaar zijn van (onderdelen van) de JgzApp, het niet (goed) functioneren van de JgzApp, wijziging of beëindiging van onze diensten en de afname van diensten van derden.

Indien Allegro Sultum om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk is, uit welke hoofde dan ook, dan is de totale, cumulatieve, geaggregeerde aansprakelijkheid van Allegro Sultum (dus: ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen gedurende de looptijd van de overeenkomst) beperkt tot de directe schade en tot een maximum van de door Allegro Sultum aan jou berekende kosten voor het verkrijgen en/of gebruiken van de app.

Allegro Sultum heeft geen kennis van en invloed op de inhoudelijke informatie die via de JgzApp beschikbaar is en accepteert in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Je vrijwaart Allegro Sultum tegen alle schade en kosten als gevolg van claims van derden die rechtstreeks of indirect voortvloeien uit of tot stand komen in verband met een tekortkoming van deze gebruiksvoorwaarden door jou.

Intellectueel eigendomsrecht

Allegro Sultum en/of haar licentiegevers behouden alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle op of via onze diensten aangeboden informatie (waaronder alle teksten en grafisch materiaal).

Het is niet toegestaan informatie van de JgzApp te kopiëren, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Allegro Sultum.

De informatie die vanuit de JgzApp beschikbaar wordt gesteld door de JGZ-organisatie is alleen voor je eigen persoonlijk gebruik. De JGZ-organisatie kan extra voorwaarden stellen aan het gebruik van deze informatie.

Het is niet toegestaan de JgzApp te reproduceren, te decompileren of reverse engineering daarop toe te passen.

Wijzigingen

Allegro Sultum behoudt zich het recht voor de op of via onze diensten aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van gebruiksvoorwaarden, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Daarnaast kan Allegro Sultum en/of de JGZ-organisatie het beschikbaar stellen en de werking van de JgzApp (tijdelijk of blijvend) staken, zonder je daar voorafgaand over te waarschuwen.

Indien de gebruikersvoorwaarden worden gewijzigd, treden deze in werking vanaf het moment van publicatie. Bij continuering van het gebruik van de JgzApp aanvaard je de gewijzigde voorwaarden.

Toepasselijk recht

Op onze diensten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met onze diensten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Meer Informatie


In de JgzApp staan de contactgegevens van de JGZ-organisatie voor meer informatie of contact naar aanleiding van het gebruik van de JgzApp.